» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 147199 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید29656 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19377 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19522 9990
دوشنبه 19259 9971
جمعه 20675 9146
شنبه 21686 10151
چهارشنبه 22541 10058
پنجشنبه 21082 9551
سه شنبه 22434 9820
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 29656 12929
جمعه 23814 11532
20الی 24 شب 19377 8728
چهارشنبه 27061 12426
12الی 16 بعدازظهر 25308 12032
سه شنبه 21983 11040