» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 185654 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید36755 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید24619 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 25169 13738
دوشنبه 24998 13659
جمعه 26197 12820
شنبه 27216 14039
چهارشنبه 27789 13608
پنجشنبه 26134 13334
سه شنبه 28151 13319
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 36755 17908
جمعه 30466 15949
20الی 24 شب 24619 12159
چهارشنبه 33659 16861
12الی 16 بعدازظهر 32265 16498
سه شنبه 27890 15142