» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 151540 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30436 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19836 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19993 10338
دوشنبه 19952 10357
جمعه 21236 9522
شنبه 22282 10516
چهارشنبه 23205 10464
پنجشنبه 21756 10071
سه شنبه 23116 10188
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30436 13478
جمعه 24454 11979
20الی 24 شب 19836 9076
چهارشنبه 27944 12903
12الی 16 بعدازظهر 26133 12518
سه شنبه 22737 11502