» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 413905 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید82513 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید53412 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 55428 34570
دوشنبه 57627 34426
جمعه 56392 33650
شنبه 58553 35309
چهارشنبه 64605 35953
پنجشنبه 59087 35387
سه شنبه 62213 35662
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 82513 46979
جمعه 69693 41942
20الی 24 شب 53412 30874
چهارشنبه 72145 42784
12الی 16 بعدازظهر 69086 41620
سه شنبه 67056 40758