» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 132013 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید25871 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید17590 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17454 8959
دوشنبه 17804 9085
جمعه 19041 8169
شنبه 19268 9094
چهارشنبه 19802 9018
پنجشنبه 18916 8536
سه شنبه 19728 8842
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 25871 11670
جمعه 21837 10337
20الی 24 شب 17590 7864
چهارشنبه 24178 11157
12الی 16 بعدازظهر 23038 10853
سه شنبه 19499 9822