» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 385549 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید76893 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید50422 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 51517 31718
دوشنبه 53330 31299
جمعه 52650 30764
شنبه 54592 32448
چهارشنبه 60504 33184
پنجشنبه 55309 32732
سه شنبه 57647 32469
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 76893 42971
جمعه 64550 38292
20الی 24 شب 50422 28516
چهارشنبه 67153 39293
12الی 16 بعدازظهر 64251 38162
سه شنبه 62280 37380