» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 177528 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید35260 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23277 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 24136 13100
دوشنبه 23509 13008
جمعه 25187 12155
شنبه 26202 13392
چهارشنبه 26587 12918
پنجشنبه 25120 12689
سه شنبه 26787 12670
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 35260 17010
جمعه 29131 15153
20الی 24 شب 23277 11505
چهارشنبه 32484 16124
12الی 16 بعدازظهر 30673 15717
سه شنبه 26703 14423