» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 240627 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید49075 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید32351 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 32690 17962
دوشنبه 32394 18132
جمعه 33162 17212
شنبه 34594 18356
چهارشنبه 37253 18751
پنجشنبه 34034 18060
سه شنبه 36500 18078
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 49075 24511
جمعه 39221 21266
20الی 24 شب 32351 16387
چهارشنبه 41733 22080
12الی 16 بعدازظهر 40811 21853
سه شنبه 37436 20454