» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 141527 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید28615 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18843 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 18811 9553
دوشنبه 18521 9576
جمعه 19948 8726
شنبه 20642 9720
چهارشنبه 21462 9631
پنجشنبه 20434 9096
سه شنبه 21709 9419
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 28615 12396
جمعه 22913 11011
20الی 24 شب 18843 8364
چهارشنبه 25730 11879
12الی 16 بعدازظهر 24537 11540
سه شنبه 20889 10531