» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 312833 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 13/12/1399 بازدید1094 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید63969 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید41587 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 42121 24477
دوشنبه 42739 24265
جمعه 43379 23640
شنبه 44241 24808
چهارشنبه 49113 25264
پنجشنبه 44447 24805
سه شنبه 46793 24847
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 63969 33227
جمعه 50349 28818
20الی 24 شب 41587 21993
چهارشنبه 53694 30056
12الی 16 بعدازظهر 52677 29338
سه شنبه 50557 28674