» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 352087 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید71076 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید46679 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 47102 28496
دوشنبه 49048 28189
جمعه 48175 27454
شنبه 49705 29067
چهارشنبه 55152 29602
پنجشنبه 50484 29033
سه شنبه 52421 29147
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 71076 38661
جمعه 58147 33963
20الی 24 شب 46679 25620
چهارشنبه 60739 35246
12الی 16 بعدازظهر 58493 34080
سه شنبه 56953 33418