» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 274404 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید56709 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید37139 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 37386 20763
دوشنبه 37330 20802
جمعه 37752 19840
شنبه 39353 21167
چهارشنبه 42205 21642
پنجشنبه 39029 20875
سه شنبه 41349 21110
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 56709 28626
جمعه 44333 24385
20الی 24 شب 37139 18985
چهارشنبه 46731 25289
12الی 16 بعدازظهر 46103 25118
سه شنبه 43389 23796