» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 204521 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید41426 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید27540 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 27624 15120
دوشنبه 27063 15148
جمعه 28548 14351
شنبه 29616 15628
چهارشنبه 31576 15441
پنجشنبه 28766 15018
سه شنبه 31328 14973
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 41426 20069
جمعه 33275 17893
20الی 24 شب 27540 13669
چهارشنبه 36409 18756
12الی 16 بعدازظهر 35156 18335
سه شنبه 30715 16957