» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 199525 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/08/1398 بازدید968 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید40322 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید26947 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 27009 14747
دوشنبه 26433 14665
جمعه 27896 13919
شنبه 28890 15148
چهارشنبه 30725 14748
پنجشنبه 27916 14334
سه شنبه 30656 14427
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 40322 19352
جمعه 32491 17214
20الی 24 شب 26947 13184
چهارشنبه 35548 18176
12الی 16 بعدازظهر 34279 17721
سه شنبه 29938 16341