» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 171734 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید34074 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید22586 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23198 12577
دوشنبه 22717 12534
جمعه 24221 11663
شنبه 25299 12835
چهارشنبه 25871 12445
پنجشنبه 24446 12191
سه شنبه 25982 12163
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 34074 16359
جمعه 27979 14515
20الی 24 شب 22586 11029
چهارشنبه 31605 15528
12الی 16 بعدازظهر 29720 15144
سه شنبه 25770 13833