» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 192222 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید38200 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید25466 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 26074 14268
دوشنبه 25769 14210
جمعه 27225 13402
شنبه 28011 14579
چهارشنبه 28922 14213
پنجشنبه 27023 13864
سه شنبه 29198 13938
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 38200 18668
جمعه 31484 16569
20الی 24 شب 25466 12663
چهارشنبه 34697 17582
12الی 16 بعدازظهر 33390 17178
سه شنبه 28985 15814