» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 174404 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید34614 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید22914 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 23567 12851
دوشنبه 23176 12818
جمعه 24633 11897
شنبه 25669 13113
چهارشنبه 26189 12677
پنجشنبه 24741 12439
سه شنبه 26429 12457
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 34614 16692
جمعه 28602 14871
20الی 24 شب 22914 11292
چهارشنبه 31985 15829
12الی 16 بعدازظهر 30065 15417
سه شنبه 26224 14151