» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 144108 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید29127 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19115 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19178 9732
دوشنبه 18756 9747
جمعه 20274 8928
شنبه 21052 9944
چهارشنبه 22064 9827
پنجشنبه 20730 9327
سه شنبه 22054 9578
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 29127 12644
جمعه 23332 11261
20الی 24 شب 19115 8526
چهارشنبه 26318 12113
12الی 16 بعدازظهر 24902 11775
سه شنبه 21314 10764