» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 166081 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید33007 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید21952 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 22362 12083
دوشنبه 21971 11991
جمعه 23563 11160
شنبه 24397 12288
چهارشنبه 25177 11966
پنجشنبه 23578 11646
سه شنبه 25033 11631
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 33007 15721
جمعه 26956 13907
20الی 24 شب 21952 10542
چهارشنبه 30557 14857
12الی 16 بعدازظهر 28663 14453
سه شنبه 24946 13285