» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 118332 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید22446 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید14995 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 16199 8420
دوشنبه 16414 8511
جمعه 16741 7633
شنبه 16349 8515
چهارشنبه 17497 8388
پنجشنبه 17066 7912
سه شنبه 18066 8269
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 21970 10906
جمعه 20021 9643
20الی 24 شب 14995 7189
چهارشنبه 22446 10512
12الی 16 بعدازظهر 21782 10249
سه شنبه 17118 9149