» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 149553 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید30033 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید19603 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 19817 10199
دوشنبه 19630 10173
جمعه 21011 9352
شنبه 22099 10370
چهارشنبه 22893 10226
پنجشنبه 21322 9734
سه شنبه 22781 10004
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 30033 13175
جمعه 24121 11733
20الی 24 شب 19603 8897
چهارشنبه 27569 12661
12الی 16 بعدازظهر 25783 12294
سه شنبه 22444 11298