» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 458322 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 30/10/1401 بازدید1419 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید90079 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید59069 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 61615 39035
دوشنبه 63053 38598
جمعه 64486 38786
شنبه 64195 39553
چهارشنبه 70550 40598
پنجشنبه 65970 39824
سه شنبه 68453 40036
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 90079 52683
جمعه 77677 47606
20الی 24 شب 59069 34503
چهارشنبه 79834 48456
12الی 16 بعدازظهر 77121 47350
سه شنبه 74542 45832