» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 138523 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید27926 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید18477 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 18398 9399
دوشنبه 18255 9438
جمعه 19675 8587
شنبه 19852 9547
چهارشنبه 21122 9419
پنجشنبه 20123 8906
سه شنبه 21098 9235
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 27926 12171
جمعه 22570 10834
20الی 24 شب 18477 8210
چهارشنبه 25150 11635
12الی 16 بعدازظهر 24041 11347
سه شنبه 20359 10334