» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 330449 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 13/12/1399 بازدید1094 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید67174 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید44168 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 44302 26285
دوشنبه 45259 26092
جمعه 45692 25585
شنبه 46645 26886
چهارشنبه 51651 27284
پنجشنبه 47698 27016
سه شنبه 49202 26788
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 67174 35734
جمعه 53367 31203
20الی 24 شب 44168 23798
چهارشنبه 56636 32509
12الی 16 بعدازظهر 55279 31686
سه شنبه 53825 31006