» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 398795 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/08/1400 بازدید1118 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید79595 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید51771 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 53261 33053
دوشنبه 55609 32792
جمعه 54345 32111
شنبه 56501 33772
چهارشنبه 62421 34518
پنجشنبه 56895 33840
سه شنبه 59763 33890
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 79595 44712
جمعه 66872 39999
20الی 24 شب 51771 29590
چهارشنبه 69457 40913
12الی 16 بعدازظهر 66601 39829
سه شنبه 64499 38933