» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 155351 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید31212 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20374 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 20587 10882
دوشنبه 20576 10856
جمعه 21815 10041
شنبه 23001 11098
چهارشنبه 23735 10779
پنجشنبه 22097 10384
سه شنبه 23540 10596
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 31212 14165
جمعه 25098 12546
20الی 24 شب 20374 9457
چهارشنبه 28574 13428
12الی 16 بعدازظهر 26775 13066
سه شنبه 23318 11974