» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 181598 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 28/11/1395 بازدید894 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید35874 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید23989 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 24672 13432
دوشنبه 24362 13355
جمعه 25621 12493
شنبه 26732 13727
چهارشنبه 27242 13254
پنجشنبه 25594 13002
سه شنبه 27375 12993
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 35874 17426
جمعه 29775 15564
20الی 24 شب 23989 11842
چهارشنبه 33150 16519
12الی 16 بعدازظهر 31455 16103
سه شنبه 27355 14802